Ռազմավարություն

 

Համայնքի ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները

 

 

 

Համայնքի առաքելությունն է համայնքի բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին մատուցել որակյալ ծառայություններ, ապահովել համայնքի զարգացումը, Դիլիջանը դարձնել ներդրումներիհամարգրավիչ և կոմպետենտքաղաք:

 

Համայնքիռազմավարականնպատակնէապահովելքաղաքի կայուն զարգացումը՝ բնակիչների սոցիալ-տնտեսական պայմանների մշտական բարելավման միջոցով, Դիլիջանը դարձնել տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն,հանգամանք, որ ՀՀ Կառավարության կողմից արժանացել է հատուկ ուշադրության:

 

Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակներն են.

 

·         Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը՝ իրականացնելով չհարկվող եկամտի, տեղական հարկերի և տուրքերի սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություն;

 

·         Զարգացնել ձեռներեցությունը՝ այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ;

 

·         Պահպանել ճարտարապետթության ժամանակակից ոճ քաղաքի կենրոնում և 19-րդ դարի ոճը Շարամբեյան փողոցում: Բացառել  չլիազորված շինարարությունը և հողօգտագործումը;

 

·         Բարելավել կրթության և մշակույթի ոլորտները՝ մշտապես համալրելով նրանց նյութական և տեխնիկական բազան;

 

·         Շարունակել քաղաքի բարելավումը և կանաչապատման միջոցառումները;

 

·         Իրականացնել տարբեր սոցիալական նախագծեր;

 

·         Ապահովել ներդրումներ քաղաքային զարգացման, կապիտալ շինարարության ոլորտներում, նոր արտադրությունների հիմնում՝դոնոր կազմակերպությունների և արտերկրում աշխատող դիլիջանցիների հետ համագործակցության միջոցով: